Obiekty 360°

   

Chom?to ko?skie - rodzaj uprz??y ko?skiej zak?adanej na kark konia, umo?liwiaj?cej zaprz?gni?cie wozu, p?ugu itp.

Typ obiektu: Chomąto końskie - rodzaj uprzęży końskiej zakładanej na kark konia, umożliwiającej zaprzęgnięcie wozu, pługu itp.
Datowanie zabytku: XIX w.
Materiał: skóra i drewno
Właściciel: Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
Identyfikator, numer inwentarza: MMR/48/2013