MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

STATUT I ZARZĄD


Zarząd Fundacji:

 Prezes Zarządu - Paweł Klak
Członek Zarządu - Marek Grzegorzewski
  Członek Zarządu - Piotr Wełniak

 

STATUT FUNDACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja E-MUZEUM im. Renaty Klak, dla której obowiązuje skrót E-MUZEUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Klaka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Lesznie w dniu 27 maja 2015 roku za Rep. A nr 4544/2015 przez notariusza Karola Goździewicza w kancelarii notarialnej ul. Klonowicza 9, 64-100 Leszno, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

 Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 3.

 1.       Siedzibą fundacji jest miejscowość Święciechowa.

2.       Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.       Fundacja może tworzyć podległe sobie jednostki, a także przystępować do innych organizacji pozarządowych.

 

§ 4.

 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 5.

 Celami Fundacji jest działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego, w szczególności:

a)                     działanie na rzecz rozwoju digitalizacji i cyfrowego udostępniania dóbr kultury,

b)      pomoc instytucjom kultury, w szczególności muzeom, w pozyskaniu funduszy na realizację digitalizacji muzealiów,

c)                      pomoc w upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowych reprodukcji głównie poprzez sieć Internet,

d)                     unowocześnianie wizerunku polskich kolekcji dóbr kultury i obiektów zabytkowych,

e)                     ochrona zabytków dzięki zastosowaniu digitalizacji,

f)                      promocja inicjatyw związanych z digitalizacją dóbr kultury,

g)                     rozwijanie i wspieranie działań związanych ze stosowaniem nowych technologii digitalizacji 2D oraz 3D zabytków i muzealiów,

h)                     ochrona praw oraz interesów instytucji stosujących i promujących technologie digitalizacji 2D oraz 3D zabytków i muzealiów,

i)                       pomoc organizacyjna i merytoryczna osobom, instytucjom i firmom zajmującym się digitalizacją dóbr kultury,

j)                       pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm i instytucji w celu przeprowadzenia usługi digitalizacji lub uruchomienia pracowni digitalizacji dóbr kultury,

k)                     działalność charytatywna.

 

§ 6.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej,

b)      pozyskiwanie funduszy na zlecanie usługi digitalizacji lub zakup sprzętu do digitalizacji,

c)       współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze digitalizacji dóbr kultury,

d)      prowadzenie doradztwa i wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie digitalizacji 2D oraz 3D dóbr kultury,

e)      działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, wystaw, targów, wydawnictw, odczytów, programów radiowo-telewizyjnych,

f)       działalność opiniotwórczą i merytoryczną,

g)      organizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych wystawach, konkursach i innych imprezach, mających za zadanie popularyzację technologii digitalizacji 2D oraz 3D,

h)      uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji związanych z technologią digitalizacji 2D i skanowania 3D oraz wymianą doświadczeń w skali międzynarodowej w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osób i instytucji związanych z tymi technologiami,

i)        reprezentowanie osób, firm i instytucji związanych z tematyką digitalizacji dóbr kultury na zjazdach, konferencjach, wystawach i kongresach krajowych i międzynarodowych,

j)        organizowanie imprez i wydarzeń związanych z digitalizacją dóbr kultury,

k)      promocję i wsparcie osób, organizacji, przedsiębiorców, instytucji, które stosują technologię digitalizacji 2D i skanowania 3D,

l)        współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami w kraju i za granicą,

m)    składanie projektów do programów pozwalających na pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów,

n)      pomoc charytatywna (rzeczowa i finansowa) w zakresie określonym w celach fundacji,

o)      organizowanie  zbiórek publicznych,

p)      prowadzenie działalności wydawniczej filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji.

q)      prowadzenie badań naukowych w zakresie określonym w celach fundacji.

 

§ 7.

 Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w § 6, pkt. a-q.

§ 8.

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 § 9.

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,-zł (jeden tysiąc złoty) wymieniony w akcie założycielskim oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10.

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11.

1.       Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)      darowizn, spadków, zapisów,

b)      dotacji i subwencji oraz grantów,

c)       dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)      dochodów z majątku Fundacji,

e)      z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f)       odsetek bankowych.

2.       Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

3.       Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 12.

 Organem Fundacji jest Zarząd fundacji.

§ 13.

1.       Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób i jest powoływany na okres 5 lat.

2.       Pierwszy Zarząd wybierany jest przez fundatora.  

3.       Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

4.       Fundator może być członkiem Zarządu, w tym prezesem Zarządu również w kolejnych kadencjach.

5.       Skład nowego Zarządu wskazują w drodze uchwały członkowie Zarządu kończącego kadencję.

6.       W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego członków Zarządu nowego członka powołują w porozumieniu pozostali członkowie Zarządu na drodze uchwały.

 

§ 14.

Zarząd Fundacji:

a)      kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących działalności fundacji,

c)       wytycza główne kierunki działania Fundacji,

d)      opracowuje  roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

e)      opracowuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,

f)       sprawuje  zarząd nad majątkiem Fundacji,

g)      ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h)      przyjmuje darowizny, subwencje i dotacje, spadki i zapisy,

i)        dokonuje zmian statutu Fundacji,

j)        podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.

 

§ 15.

1.       Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w siedzibie Fundacji.

2.       O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

3.       Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w których uczestniczą wszyscy członkowie, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków. 

 

§ 16.

1.            Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z których jeden pełni funkcję prezesa Zarządu.

2.            W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo prezes Fundacji.

 

§ 17.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

§ 18.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)      złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu,

b)      śmierci członka Zarządu,

c)       odwołania przez Fundatora, gdy członek organu nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz w przypadku rażącej niegospodarności.

 

ZMIANA STATUTU

§ 19.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje się na wniosek fundatora i za zgodą Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów przy niezbędnym pełnym quorum. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów i sposobów działania, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.                                                    

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 20.

1.       Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.       Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy niezbędnym pełnym quorum.

3.       Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 28 maja 2015 r.

PRZYKŁADY

Plan fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Figura Marii Służebnicy Świątyni, z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, ok. 1491 r., ze zbiorów MNW

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie pozyskana dzięki skanowaniu 3D

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT